مشخصات فردی
نام:نــآزی
تاریخ تولد:26 اسفند
درباره من:و فکر کن که چه تنهــــاستـــــــ مآهی کوچک ؛
وقتی که دچــــار آبی بیکــــران باشد .....