مشخصات فردی
نام:نــآزی
تاریخ تولد:26 اسفند
درباره من:جُئِل :
دوست باشیم ...؟
کِلِمنتاین :
میـدونــی..
خیلی مردا عاشق ِ من میشن!
خیلیاشونم فکر میکنن با من کامل میشن ...!
اما حقیقت اینکه ،
من فقـط یه زن ِ بدبختـم که دنبـال ِ آرامشـــ....
من خیلــی احتیـاج به مراقبتــــ دارم ...


- درخشش ابدی ِ یک ذهن ِ پاک -